Dnes je Pondelok 27.09.2021
 • Meniny má Cyprián, zajtra Václav
   
   
  Wineshop voľná predajňa  
  Obchodné podmienky
  Predajca
  Právnická, alebo fyzická osoba, ktorá si zriadi a prostredníctvom on-line rozhrania spravuje svoj internetový obchod za účelom predaja tovaru zákazníkom - nákupcom
 • cez chránemý prístup ON-LINE umiestňuje do svojho obchodu tovar s fotografiami a popisom
 • je povinný zverejniť svoje obchodné podmienky platné pre jeho obchod
 • je výhradne zodpovedný za obsah, pravdivosť, autorské práva, funkčnosť a aktuálnosť zverejnených dát
 • akýkoľvek spor medzi predajcom a nákupcom, ktorý vyplynie z objednávania, predaja, či nákupu tovaru medzi nimi, je sporom len týchto dvoch strán a v žiadnom prípade sa netýka poskytovateľa, ktorý je len sprostredkovateľom služby Kontakty
 • Nákupca
  Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového obchodu on-line nakupuje tovar u jednotlivých predajcov.
 • nákup a predaj tovaru v konkrétnom obchode u konkrétneho predajcu sa riadi okrem všeobecných obchodných podmienok v prvom rade jednotlivými obchodnými podmienkami daného predajcu
 • je v jeho vlastnom záujme, aby si dôkladne prečítal obchodné podmienky predajcu u ktorého nakupuje
 • môže pri nákupe vkladať tovar do košíka naraz iba u jedného predajcu
 • nakupovať u iných predajcov je samozrejme možné, ale iba po ukončení pôvodného nákupu
 • pre využívanie služieb portálu musí mať viac ako 18 rokov
 • súhlasí, že neposkytne iným osobám užívateľské meno a heslo a je plne zodpovedný za udržanie bezpečnosti svojho účtu
 • súhlasí s tým, že ihneď ako zistí akékoľvek neautorizované použitie svojich prihlasovacích údajov alebo svojho účtu, bude ihneď kontaktovať poskytovateľa
 • akýkoľvek spor medzi predajcom a nákupcom, ktorý vyplynie z objednávania, predaja, či nákupu tovaru medzi nimi, je sporom len týchto dvoch strán a v žiadnom prípade sa netýka poskytovateľa, ktorý je len sprostredkovateľom služby Kontakty
 • Poskytovateľ
  WGM, s.r.o.; Hurbanova 18; 917 08 Trnava; IČO:44 043 783; DIČ:2022556690 IČ DPH:SK2022556690
 • zriaďuje predajcom chránený prístup do ich obchodu po dohodnutí obchodných podmienok a následnom uzatvorení zmluvy
 • si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek zverejnené dáta v prípade, že svojim obsahom porušujú podmienky portálu, alebo obsahujú ilegálny, nechránený pornografický, nezmyselný, neúplný, alebo iný nevhodný obsah, alebo sú v rozpore so zákonmi SR, alebo v rozpore s dobrými mravmi
 • si vyhradzuje právo na zmenu kategorizácie zverejňovaných dát v prípade, že svojim obsahom nezodpovedajú aktuálnej kategorizácii
 • môže predajcovi obchod dočasne uzatvoriť, alebo po upozornení a neodstránení nedostatkov aj úplne vypnúť, či zrušiť v prípade, ak daný obchod nedosahuje požadovanú kvalitu, serióznosť, aktuálnosť a tým poškodzuje dobré meno portálu, alebo ak daný obchod svojim obsahom alebo konaním priamo poškodzuje meno alebo obchodnú značku iného zaregistrovaného obchodu
 • môže predajcovi obchod úplne zrušiť aj v prípade, ak je daný obchod dlhodobo (dlhšie ako šesť mesiacov) neotvorený pre verejnosť.
 • si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy
 • Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.EshopHouse.sk .
  Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
   
   
  Gastromenu eShop
  Copyright © EshopHouse.sk